МОНОГРАФІЇ

monograph

М.П. Кучерявенко є автором понад 200 наукових праць, у тому числі близько 90 монографій, підручників, навчальних посібників та більше 120 статей, що стали значним внеском у розвиток юридичної науки. Його праці присвячені дослідженню проблем фінансового права та правового регулювання оподаткування. Такий напрямок наукової діяльності спрямований, першочергово, на підвищення освітнього рівня студентів юридичних та економічних спеціальностей, працівників фінансової та податкової сфери тощо. М.П. Кучерявенко є фундатором школи податкового права в Україні. Найбільш предметно цими проблемами почав займатися з 1992 р. У 1994 р. виходить перше в СНД монографічне дослідження, присвячене проблемам податкового права за редакцією М.П. Кучерявенко (Налоговое право Украины. Под ред. Н.П. Кучерявенко. Харьков-Иловайск, 1994. – 12 п.л.). До переліку монографій автора входять:

 1. Тлумачно-термінологічний словник з ринкової економіки (Харьков: ХПІ, 1994; колектив авторів)
 2. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине (Харков: Консум, 1997)
 3. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник (Киев:А.С.К., 1998; Колектив авторів)
 4. Система податкових органів України  (Харків:  Торсинг, 2000; Кушнарьова Т.Є.)
 5. Статті розділів “Юридична енціклопедія. Том 4” / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та інші. (К.: Укр. Енціклоп., 1998. – Т. 4.: Н-П. – 2002)
 6. Курс налогового права: В 6 т. Т. І – Генезис налогового регулирования: В 2 ч. Ч. 1. (Харьков: Легас, 2002)
 7. Курс налогового права: В 6 т. Т. І – Генезис налогового регулирования: В 2 ч. Ч. 2. (Харьков: Легас, 2002)
 8. Передмова до Річард. А. Познер. Економічний аналіз закону. (Харків. Акта, 2003)
 9. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІ:  Введение в теорию налогового права.  (Харьков: Легас, 2004)
 10. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІІ: Учение о налоге.(Харьков: Легас — Право, 2005)
 11. Зі скарбниці світового досвіду: економічний аналіз американського права / Передмова: Ричард А. Познер. Економічний аналіз права. Наукове видання  (Харків, Акта, 2003)
 12. Курс налогового права. В 6 т. Особенная часть. Т. ІV: Косвенные налоги. (Х.: Право, 2007)
 13. Налоговое право стран Восточной Европы. Общая часть: Беларусь, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия / Отв. ред. М.В. Карасева (Сенцова), Д.М. Щекин.  (М.: Волтерс Клувер, 2009; Коллектив авторов)
 14. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация: Монография. (К.: Правова єдність, 2009)
 15. Податкові процедури: правова природа та класифікація: Монографія (К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009)
 16. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права в 2 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. канд. юрид. наук Д.М. Щекина. (М.: Статут, 2009. – 863 с.)
 17. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права в 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под ред. канд. юрид. наук Д.М. Щекина. – (М.: Статут, 2009. – 560 с.)
 18. Податкові спори: виникнення, правова природа, засоби врегулювання:  Монографія / За  заг. редакцією С.В Буряка. (Київ, Юрінком Інтер, 2009; Коллектив авторов)
 19. Очерки финансово-правовой науки  современности : монография / под общ. ред. Л.К. Вороновой и Н.И. Химичевой.  – (Москва – Харьков : Право, 2011. – 592 с.     частка Кучерявенка М.П. Коллектив авторов)
 20. Правовая природа процедурного регулирования налогообложения. Научные труды по финансовому праву : современные проблемы предмета, метода и системы финансового права. – (Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2011. – 536 с.     частка Кучерявенка М.П. Колектив авторів)
 21. Договір як універсальна правова конструкція : монографія / А.П. Гетьман, В.І. Борисова, О.П. Євсєєв та ін. ; за ред. А.П. Гетьмана , В.І. Борисової . – (Х.: Право, 2012. – 432 с. Кучерявенко М.П. – Розділ ІХ. С. – 345-359. частка Кучерявенка М.П. Колектив авторів)
 22. Очерки бюджетно-правовой науки  современности : монография / под общ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко.    –( Москва – Харьков : Право, 2012. – 512  с.    частка Кучерявенка М.П.  Колектив авторів)
 23. К проблеме о меинституциональной природе регулирования бюджетных доходов. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том ХІІ. – (Одеса, 2012. – С. 37-48.)
 24. Constitutional Principles and Improvement of the Tax System of Ukraine The Legal System of Ukraine: Past? Present and Future. Volume II. Constitutional Foudations of the Legal System of Ukraine and Problems of Improvement. Kuiv. – Law of Ukraine. – (Pravo, 2013. – P. 424-445.)
 25. Методологічні питання  податкової доктрини України Розділ монографії  Правова доктрина України. У п’яти томах. – 2 том. Публічно-правова доктрина України. – (Харків, Право, 2013. – С. 552-578.)
 26. Кучерявенко Н.П. Налоговые споры: к проблеме юрисдикции / Н.П. Кучерявенко  // Очерки налогово-правовой науки современности: моногр. / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. – Москва-Харьков ( Право, 2013. — С.507-526 ).