ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

posob

Значна увага в науковій діяльності М.П. Кучерявенка приділяється написанню підручників та навчальних посібників. Підручник «Податкове право» витримав близько тридцяти видань, підготовлені й опубліковані розділи в підручниках «Фінансове право», «Адміністративне право», статті в «Юридичній енциклопедії», в Науково-практичному коментарю до Конституції України, що підготовлено Національною Академією правових наук України; Науково-практичному коментарю Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України. Ряд публікацій вийшло за межами України: у Російській Федерації, Казахстані, Узбекистані, Польщі, Республіці Азербайджан, В 2003 році в Російській Федерації вийшов підручник “Налоговое право России”, в якому Кучерявенко М.П. є одним із співавторів. З 2001 року ним почата робота над «Курсом налогового права (в шести томах)». У 2002 році виданий том перший «Генезис налогового регулирования», у 2004 році вийшов другий том «Введение в теорию налогового права», у 2005 році вийшов третій том «Учение о налоге», у 2007 році побачив світ четвертий том «Косвенные налоги». В 2008 році вийшло фундаментальне видання «Податкове право України: Академічний курс». В Азербайджанській Республіці видано підручник «Налоговое право Республіки Азербайджан», з грифом Міністерства освіти Республіки Азербайджан, де  М.П. Кучерявенко є одним із співавторів та якому належить більше 70 відсотків обсягу видання. До числа таких наукових праць, можна віднести:

 1. Налоговое право Украины. (Харьков-Иловайск, 1994; Колектив авторів)
 2. Налоговое право Харьков: Ксилон, 1994; Криницкий И.Е.)
 3. Программа курса «Финансовое право»  (Харьков: НЮАУ, 1996.)
 4. Фінансове право: Конспект лекцій (Харків: НЮАУ, 1996; Колектив авторів)
 5. Основы налогового права. (Харьков: Эспада, 1996)
 6. Налоговое право  (Харков: Консум, 1997)
 7. Фінансове право: Підручник (Харків: Консум, 1998; Колектив авторів)
 8. Фінансове право: Навч. Посібник (Київ: Вентурі, 1998;Колектив авторів)
 9. Налоговое право: Учебник (Харьков: Консум, 1998)
 10. Налоговое право: Учебное пособие  (Харьков: Консум, 1998; Александров С.В. Сидорова Н.В.)
 11. Фінансове право: Підручник   (Харків: Консум, 1999; Колектив авторів)
 12. Фінансове право: Навч. посіб. В 2-х т. (Харків: Консум, 1999; Воронова Л.К.)
 13. Банківське право: Навч. Посібник (Харків: Торсінг, 1999)
 14. Адміністративне право України: Підручник (Харків: Право, 2000; Колектив авторів)
 15. Налоговое право: Учебник (Харьков: Легас, 2001)
 16. Основы налогового права: Учебное пособие (Харьков: Легас, 2001)
 17. Програма навчальної дисципліни “Фінансове право”(Харків: Нац. юрид. акад., 2001; Колектив авторів)
 18. Програма навчальної дисципліни “Податкове право” (Харків: Нац.юрид. акад.,2001; Колектив авторів)
 19. Завдання для практичних занять з фінансового права для студентів ІІІ курсу (Харків: Нац. юрид. акад., 2001; Колектив авторів)
 20. Завдання для практичних занять з податкового права для студентів V курсу (Харків: Нац.юрид. акад., 2001; Колектив авторів)
 21.  “Основы налогового права”: Учебное пособие. Под. ред. проф. Н.П. Кучерявенко (Харьков: Легас, 2003; Колектив авторів)
 22. “Налоговое право России”: Учебник для ВУЗов. Отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.А. Крохина. (Москва.: Издательство НОРМА, 2003; Колектив авторів)
 23. Административное право Украины. Учебник  (Харьков, Право, 2003; Колектив авторів)
 24. Финансовое право. Учебное пособие. (Харьков: Легас, 2003; Воронова Л.К.)
 25. Податкове право: Навч. посібник. За ред. проф. М.П. Кучерявенка.  (Київ: Юрінком Інтер, 2003;Колектив авторів)
 26. Налоговое право Украины. Учебное пособие. Под ред. проф. Н.П. Кучерявенко (Харьков: Легас, 2004; Колектив авторів)
 27. Фінансове право України: Підручник / За ред. М.П. Кучерявенко (Київ: Юрінком Інтер, 2004; Колектив авторів)
 28. Налоговое право Украины: Учебное пособие (Харьков: ООО “Одиссей”, 2004)
 29. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право Украины: Учебное пособие (Харьков: ООО “Одиссей”, 2004; Воронова Л.К.)
 30. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право Украины: Учебное пособите (Харьков: ООО “Одиссей”, 2006. – 160 с. Воронова Л.К.)
 31. Налоговое право Украины: Учебное пособие  (Харьков: ООО “Одиссей”, 2006)
 32. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов  (Харьков, “Право”, 2006. – 384 с.Воронова Л.К., Криницкий И.Е.)
 33. Налоговое право Украины (Вопросы и ответы) (Харьков: ООО «Одиссей», 2007. – 144 с.)
 34. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право Украины (Вопросы и ответы). (Харьков: ООО «Одиссей», 2008. – 152 с.)
 35. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансове право України» (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад. М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, М.О. Перепелиця, О.Е. Сімсон.  (Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2007. – 50 с. О.О. Дмитрик, М.О. Перепелиця, О.Е. Сімсон.)
 36. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Податкове право України» (відповідно до вимог ЕСТS) / Уклад. М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, М.О. Перепелиця, О.Е. Сімсон. (Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2007. – 41 с.О.О. Дмитрик, М.О. Перепелиця, О.Е. Сімсон.)
 37. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник.  (К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 701 с.)
 38. Воронова Л.К., Кучерявенко М.П. Фінансове право України (питання та відповіді). (Х.: ООО «Одиссей», 2008. -136 с.)
 39. Кучерявенко М.П. Податкове право України (питання та відповіді). (Х.: ООО «Одиссей», 2008. -138 с.)
 40. Фінансове право України. Навч. посібник / Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін. (К.: Правова єдність, 2009. – 395 с. Колектив авторів)
 41. Податкове право України. Навч. посібник / Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.  (К.: Правова єдність, 2009. – 483 с. Колектив авторів)
 42. Дамирчиев М.И., Кучерявенко Н.П., Рагимова С.М. Налоговое право Азербайджанской Республики: Учебное пособие / Отв. ред. д.ю.н., проф. А.М. Касумов /  (Баку, «Qanun», 2009. – 424 c. частка Кучерявенка М.П. Колектив авторів)
 43. Фінансове право: Навч. посіб. / За ред. М.П. Кучерявенка. (Х.: Право, 2010. – 288 с. частка Кучерявенка М.П. Колектив авторів)
 44. Податкове право: Навч. посіб. / За ред. М.П. Кучерявенка.(Х.: Право, 2010. – 275 с. частка Кучерявенка М.П. Колектив авторів)
 45. Налоговый процесс: Учебное пособие (К.: Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2010. 392 с.)
 46. Податкове право України: навч. посіб. / За ред. М.П. Кучерявенка. (Х.: Право, 2010. – 256 с. частка Кучерявенка М.П. Колектив авторів)
 47. Податкова система України : навчальний посібник / за заг. ред. М.Я. Азарова.  (К.: Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 4656 с. (с. 10-51) частка Кучерявенка М.П. Колектив авторів)
 48. Кучерявенко М.П.  Податкове право України : підручник / М.П. Кучерявенко. – (Х.: Право, 2012. – 528 с.
 49. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять  з фінансового права (відповідно до вимог ЕСТS :  галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») для студентів ІІІ курсу денних факультетів  / уклад.: М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, І.М. Бондаренко та ін. – ( Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 53 с.Частка Кучерявенко М.П. )
 50. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять  з навчальної дисципліни «Податкове право» (відповідно до вимог ЕСТS) /  уклад.: М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, І.М. Бондаренко та ін.  – (Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 40 с.   Частка Кучерявенко М.П.  Колектив авторів)
 51. Тематика курсових робіт з фінансового права (галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання / уклад.: М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, М.І. Дамірчиєв та ін. та ін. –  (Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 31  с. Частка Кучерявенко М.П. Колектив авторів)
 52. Фінансове  право: підручник М.П. Кучерявенко, Д.О. Білінський, О.О. Дмитрик та ін. за ред.. д-ра юрид. наук, проф. М.П. Кучерявенка         –( Х.: Право, 2013. – 400 с. Колектив авторів)
 53. Кучерявенко М.П.  Податкове право: підручник / М.П. Кучерявенко. – (Х.: Право, 2013. – 536 с.).