ПРО АВТОРА

kuchmp

Кучерявенко Микола Петрович народився 18 травня 1959 року в м. Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету імені А. М. Горького в 1981 році (отримав спеціальність – економіст) й Українську державну юридичну академію (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») у 1995 році (отримав спеціальність – юрист).

З 1981 року працює в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 1981-1983 роки – асистент кафедри політичної економії Української державної юридичної академії; 1983-1986 рр. – аспірант Харківського державного університету імені А. М. Горького; 1986-1990 рр.– асистент кафедри  політичної економії Української державної юридичної академії; 1990-1991 рр. – доцент кафедри політичної економії Української державної юридичної академії; 1991-2001 рр. – доцент кафедри правових основ підприємництва та фінансового права; 2001 рік – професор кафедри правових основ підприємництва та фінансового права; 2001 рік – теперішній час – завідувач кафедрою фінансового права. З 1991 по 1996 рік він поєднував викладацьку роботу з посадою заступника декана факультету юстиції  Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

У 1987 році була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, у 1998 році – захищена докторська дисертація на тему «Теоретичні проблеми правового регулювання податків і зборів в Україні». У 1990 році було присвоєне звання доцента, у 2002 році – звання професора. З моменту утворення кафедри правових основ підприємницької діяльності Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого  в 1991 році працював на посаді доцента, а з червня 2001 року – професора цієї кафедри. Із серпня 2001 року по теперішній  час – завідувач кафедрою фінансового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». В 2006 році його було обрано членом-кореспондентом Академії правових наук України, а в 2010 році він став дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України.

Напрямками наукових інтересів є проблеми фінансового права, правове регулювання оподаткування. Він є фундатором школи податкового права в Україні. Найбільш предметно цими проблемами почав займатися з 1992 р. У 1994 р. виходить перше в СНД монографічне дослідження, присвячене проблемам податкового права за редакцією М.П. Кучерявенко (Налоговое право Украины. Под ред. Н.П. Кучерявенко. Харьков-Иловайск, 1994. – 12 п.л.).

За цей період опубліковано понад 200 робіт (більше 120 статей та близько 90 монографій, підручників, навчальних посібників). Підручник «Податкове право» витримав близько тридцяти  видань, підготовлені й опубліковані розділи в підручниках «Фінансове право», «Адміністративне право», статті в «Юридичній енциклопедії», в Науково-практичному коментарю до Конституції України, що підготовлено Національною Академією правових наук України; Науково-практичному коментарю Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України. Ряд публікацій вийшло за межами України: у Російській Федерації, Казахстані, Узбекистані, Польщі, Республіці Азербайджан, В 2003 році в Російській Федерації вийшов підручник “Налоговое право России”, в якому Кучерявенко М.П. є одним із співавторів. З 2001 року ним почата робота над «Курсом налогового права (в шести томах)». У 2002 році виданий том перший «Генезис налогового регулирования», у 2004 році вийшов другий том «Введение в теорию налогового права», у 2005 році вийшов третій том «Учение о налоге», у 2007 році побачив світ четвертий том «Косвенные налоги». В 2008 році вийшло фундаментальне видання «Податкове право України: Академічний курс». В 2009 році Кучерявенко М.П. опублікував монографію «Податкові процедури: правова природа та класифікація».  Цією працею започатковано фундаментальні засади формування податкового процесу як учбової дисципліни, чого на сьогодні в Україні немає.  В цьому ж році вийшло двохтомне видання «Курс налогового права» в Російській Федерації загальним обсягом близько 100 друкованих аркушів. В Азербайджанській Республіці видано підручник «Налоговое право Республіки Азербайджан», з грифом Міністерства освіти Республіки Азербайджан, де  М.П. Кучерявенко є одним із співавторів та якому належить більше 70 відсотків обсягу видання. В 2010-2011 роках здійснено та завершено роботу над знаковими виданнями  коментарів Бюджетного та Податкового кодексу. Після набуття чинності нової редакції Бюджетного кодексу України було видано його перший коментар авторським колективом, який очолили Л.К. Воронова і М.П. Кучерявенко. М.П. Кучерявенко очолював авторський колектив першого коментаря Податкового кодексу України в двох томах, який було опубліковано в березні 2011 року.  В 2012 році вийшов найдосконаліший коментар Податкового кодексу України  в трьох томах за редакцією Кучерявенка М.П. та Голови  Вищого адміністративного суду України Темкіжева І.Х.

Кучерявенко М.П. входив до складу багатьох робочих груп щодо розробки фінансових законів. Він приймав участь в доопрацюванні Закону України “Про податок на додану вартість”, входив до складу робочої групи, яка підготувала проект Бюджетного кодексу України. Найбільш вагомий внесок здійснено цим фахівцем в розробку проекту Податкового кодексу України. Починаючи з 1997 року він приймав участь майже у всіх робочих групах, які працювали над цим кодифікованим актом. В остаточній редакції чинного Податкового кодексу України міститься багато норм, автором яких є Кучерявенко М.П.  Розділ І цього кодифікованого акту, який закріплює найпринциповіші засади податкового регулювання  є результатом праці, перш за все, саме цього науковця.

Кучерявенко М.П.  неодноразово виступав опонентом по кандидатських та докторських дисертаціях в Україні та Російській Федерації. М.П. Кучерявенко працював і працює у складі спеціалізованих Вчених рад Д. 64.086.03 при Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Д. 64.086.01 при Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; К.  27.855.01 при Національному університеті державної податкової служби України, м. Ірпінь. Тривалий час був членом Експертної ради Вищої атестаційної комісії. Він входив до  науково-консультативної ради Вищого господарського суду України. Сьогодні є: членом науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України,  членом науково-консультативної ради Верховного суду України, членом громадської колегії Міністерства фінансів України , членом громадської колегії комітету Верховної Ради України з податкової та митної політики.

Останні роки Кучерявенко М.П. поєднує викладацьку та наукову роботу з науково-дослідною. Тривалий час він був заступником директора Науково-дослідного інституту фінансового права (м. Ірпінь), де на сьогодні продовжує роботу в якості провідного наукового співробітника. З моменту утворення він очолює лабораторію з дослідження проблем публічних фінансів Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України (м. Харків), є членом Президії Міжнародної асоціації фінансового права (м. Москва).

Поряд з участю в роботі спеціалізованих вчених рад ним активно провадиться робота по підготовці наукових кадрів. За період з 2001 до середини 2013 року під його керівництвом захищено 26 кандидатських  та 5 докторських дисертацій. При цьому він здійснював керівництво науковими дослідженнями як в Україні, так і за її межами (Республіка Азербайджан). На цей час він є науковим керівником низки аспірантів та пошукувачів, здійснює наукову консультацію по написанню трьох докторських дисертацій.

Кучерявенко М.П. є членом редколегії журналу «Проблеми законності», «Вісник Національної академії правових наук України», «Фінансове право», «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Митна справа». Він також входить до складу редакційних колегій провідних наукових журналів за межами України: «Актуальные проблемы российского права», «Финансовое право и управление» (м. Москва, Россійська Федерація), «Налоги и финансовое право» (м. Алмати, Казахстан). Кучерявенко М.П. приймає активну участь в роботі наукових та науково-практичних конференцій. Лише за останні роки він виступав з доповідями на наукових конференціях в Алмати, Баку, Ірпені, Києві, Красноярську, Львові, Москві, Одесі, Санкт-Петербурзі, Саратові, Харкові.

У 2000 р. М.П. Кучерявенко (разом з Л.К. Вороновою та П.С. Пацурківським) був удостоєний Другої премії у ІІІ Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання 1999-2000 років, який проводила Спілка юристів України у номінації “Юридичні підручники” за роботу: «Фінансове право». Підручник. Харків.: Консум. – 1999. В 2002 році був нагороджений почесною грамотою спілки юристів України, в 2004 році став переможцем конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації викладач професійно орієнтованих дисциплін, в 2004 році йому було присвоєне почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.  В 2009 році Кучерявенко М.П. став лауреатом премії журналу «Налоговед» в номінації «Ученый года» (Російська Федерація) за підготовку «Курса налогового права». В цьому ж році йому було присвоєно звання Почесного працівника Державної податкової служби України.  У 2012 році  він отримав премію імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з правознавства». Підставою цього було організація видання українсько-російської монографії «Очерки бюджетно-правовой науки современности» (відповідальні редактори – О.Ю. Грачова та М.П. Кучерявенко), в якому прийняли участь понад 20 провідних фахівців фінансового права із Києва, Єкатеринбурга, Москви, Санкт-Петербурга, Саратова, Харкова.