СТАТТІ ТА ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

stat

На сьогодні, наукову діяльність М.П. Кучерявенка неможливо уявити без динамічного розвитку та щоденної праці. Кучерявенко М.П. є членом редколегії журналу «Проблеми законності», «Вісник Національної академії правових наук України», «Фінансове право», «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Митна справа». Він також входить до складу редакційних колегій провідних наукових журналів за межами України: «Актуальные проблемы российского права», «Финансовое право и управление» (м. Москва, Россійська Федерація), «Налоги и финансовое право» (м. Алмати, Казахстан). Кучерявенко М.П. приймає активну участь в роботі наукових та науково-практичних конференцій. Лише за останні роки він виступав з доповідями на наукових конференціях в Алмати, Баку, Ірпені, Києві, Красноярську, Львові, Москві, Одесі, Санкт-Петербурзі, Саратові, Харкові. Результатами такої праці є велика кількість наукових статей та тез наукових доповідей, присвячених актуальним проблемам науки фінансового права. До переліку таких наукових праць, беззаперечно, можна віднести:

 1. Разгосударствление собственности: противоречия и последствия (Харьков: Вестник ХПИ,1992)
 2. Реформа налоговой системы (Харьков: Бизнес-информ, 1995. №10.)
 3. Налоговое право (цикл статей). (Харьков: Бизнес-информ, 1995. №27-40, 43-48; 1996. №1-5.)
 4. Законодательное регулирование основ налогообложения в Украине. (Чернівці, 1996)
 5. Правові системи закріплення податку та його елементів у законодавстві України. (Вісник академії правових наук. – Харків: Право, 1997. №1.)
 6. Податковий статус юридичних осіб     Вісник академії правових наук. – (Харків: Право, 1997. №3.)
 7. Правова природа податку. (Вісник Академії правових наук України. 1998, № 1 (12))
 8. Поняття складного інституту податкового права.  (Вісник Академії правових наук України. 1998, № 4 (15))
 9. К вопросу о содержании института налогового права. ( У зб. “Правове регулювання державних доходів та видатків”. Харків, 1998)
 10. Плательщик налога на добавленную собственность: законодательное регулирование. (“Збірник наукових праць з фінансового права”. Харків, 1999)
 11. Співвідношення податку і збору та підстави їх розмежування. (У зб. ”Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування”. Суми, 2000)
 12. Податковий обов’язок: зміст, структура, засоби забезпечення. (Вісник Академії правових наук України. 2001. № 3 (26))
 13. Правове регулювання змісту податкового обов’язку платників податку. (У зб. Податкова політика та її нормативно-правове забезпечення. Ірпінь, 2001)
 14. Система податкового законодавства України: состояние, противоречия, перспективы.(Казахстан. – Налоговый эксперт. 2001.№5 (18))
 15. Правовая природа налоговой обязанности. (В сб. Российская юридическая доктрина в ХХІ веке: проблемы и пути их решения. Саратов, 2001)
 16. Система податкового законодавства України: стан, протиріччя, перспективи. (Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 121:  Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001.)
 17. Правовая природа налога. (Финансовое право, Москва, 2001, № 2)
 18. Зміст і класифікація принципів в податковому праві. (Право України. 2002, № 2)
 19. Податкове представництво: зміст і види.(Вісник Академії правових наук України. 2002. № 1)
 20. Правова природа податку. (Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 131:  Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002.)
 21. Представительство  в налоговом  праве. (Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. Серия “Юриспруденция”, 2001, выпуск восемнадцатый)
 22. Правовое регулирование налоговой системы. (Проблеми законності, 2002, № 55)
 23. Зміст і класифікація принципів у податковому праві.  (Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції “Бюджетноподаткова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)” 20-22 грудня 2001 р. Ірпінь; Академія ДПС України, 2002)
 24. Содержание института налогового права. (Проблеми законності,2002, № 57.)
 25. Правове регулювання податкового контролю. (Вісник Академії правових наук України, 2002, № 2.)
 26. Типи бюджетно-податкових систем: перспективи правового регулювання в Україні. (Матеріали науково-практичної конференції 4-5 грудня 2001 р. «Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування». Харків, 2002.)
 27. Співвідношення фінансового, податкового, банківського права у процесі викладання фінансово-правових дисциплінн.      (Тези доповідей та наукових повідомлень науково-методичної конференції «Проблеми вищої юридичної освіти» (Харків, 18-19 грудня 2001 р.) Харків. 2002.)
 28. Обзор конференции “Финансовое право на рубеже веков”. (Финансовое право, Москва, 2002, № 2.)
 29. Роль дефиниции “налог” в содержании института налогового права. (Финансовое право, Москва, 2002, № 3.)
 30. Податок як правова категорія: проблеми дефініції. (Право України, 2002, № 12.)
 31. Правовий механізм податку.(Вісник Академії  Правових наук України, 2002, № 4.)
 32. Податок і збір: спільність і відмінності правового режиму. (В зб. наук. праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування». Харків, Право, 2002.)
 33. Принцип консолидации в налоговом праве. (Финансовое право, Москва, 2003, № 2)
 34. Система финансового права: содержание, противоречие, перспективы. Финансовый механизм и его правовое регулирование.  (Международная научно-практическая конференция. Часть ІІ. – 23-24 апреля 2003 года. Саратов, 2003.)
 35. Загальні та спеціальні суб’єкти податкових правовідносин. (Матеріали науково-практичної конференції 22-23 грудня 2003 року. Ірпінь, 2003.)
 36. Тенденции и изменение  в налогообложении физических лиц в связи с принятием Закона Украины «О налоге на доходы физических лиц». (Мала   енциклопедія нотаріуса, № 1, лютий 2004.)
 37. К вопросу о согласовании норм, регулирующих финансовую деятельность. ( Финансовое право, Москва 2004, № 1.)
 38. Правовое регулирование аудиторского контроля в Украине.            В сборнике «Проблемы развития аудита в стране с переходной экономикой». ( Материалы международной научно-практической конференции. Баку, 2004. С. 65-69.)
 39. Рецензія «Новий якісний крок до осмислення фінансово-правової природи публічних накопичувальних фондів». (Вісник Академії правових наук України, 2004. № 4. С. 240-241.)
 40. Представляем кафедру финансового права Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. (Финансовое право, Москва, 2004, № 6. С. 2-4.)
 41. Понятие и структура налогово-правовой нормы. (Финансовое право, Москва, 2004, № 6. С. 4-17.)
 42. Качественный этап развития и совершенствования учебных изданий по финансовому праву (Рецензия на учебник: Крохина Ю.А. Финансовое право России: М.: Норма, 2004. – 704 с.)Финансовое право, Москва, 2004, № 6. С. 60-61)
 43. Зміни в оподаткуванні фізичних осіб: крок вперед чи назад? (Юрист України, 2004, № 2 (4). С. 11-15.)
 44. Место налогового права в системе финансово-правовой отрасли.  (Финансовое право, Москва, 2005 № 2. С. 8-12.)
 45. Налоговое право в системе финансово-правовой отрасли. (Государство и право, Москва, апрель 2005, № 4. С. 113-114.)
 46. Проблеми узгодженості норм, що регулюють фінансову діяльність.  (У. зб.: Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні: матеріали наук.-практ. конф. (М. Харків, 24-25 травня 2005 р.) Відп. за випуск: Ю.М. Грошевий, М.І. Панов. – Х.: Нац. юрид акад. України. 2005. С. 137-142.)
 47. Правовое регулирование сроков исполнения обязанности по уплате налога. (В Сб. Материалы Международной Научно-Практической Конференции «35 Лет Российской Правовой Академии Министерства Юстиции Российской Федерации И Ее Роль В Развитии Юридического Образования». (Москва, 13 Октября 2005 Года): Сборник / отв. ред И.Э. Звечаровский. Том І. – М.: РПА МЮ РФ, 2005. С. 325-332.)
 48. Содержание и особенности правового регулирования объекта налогообложения. (Финансовое право, Москва, 2006,  7. С. 19-22)
 49. Налоговое право в системе финансово-правовой отрясли. (Проблемы финансового права в условиях рынка в ХХІ веке: сб. материалов международной научно-практической конференции / отв. ред. О.Н. Горбунова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С. 154-157.)
 50. Некоторые аспекты классификации финансового права . (Таможенно-правовая политика России в условиях вступления в ВТО: Материалы международной научно-практической конференции 14-15 апреля 2006 г. – Саратов: СПСЭУ, 2006. С. 82-86)
 51. Правовая природа косвенного налогообложения. (Финансовое право , Москва,  2007, № 1. С. 31-37.)
 52. Майбутнє фінансового права: невже криза? (Право України, 2007, № 8, С. 34-38.)
 53. К вопросу об уровне дискуссий  в финансово-правовой науке: кризис жанра? (Бюджетное право Российской Федерации: Ежегодник. 2006 / Под общ. ред. С.В. Запольского, Д.М. Щекина; Международная ассоциация финансового права. – М.: Статут, 2007. С. 70-110)
 54. Принуждение в налоговом праве.  (Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП „Укртехнопрінт”, 2007. С. 218-221)
 55. Публичная природа принуждения в налоговом праве. (Финансовая система России: опыт и перспективы правового регулирования: материалы междунар. науч.-практ. конф., Красноярск, 4-5 сентября 2008 г. / Сиб. федер. ун-т, юрид. ин-т. – Красноярск: ИПК СФУ, 2008. С. 149-156.)
 56. Проблема колізійності фінансового законодавства у рішеннях Вищого адміністративного суду України (деякі аспекти методології). (Право України, 2008, № 9. С. 57-62)
 57. К вопросу о публичной природе налогово-правового регулирования. (Правовая реформа в Казахстане, 2008, № 4. С. 30-35.)
 58. Принуждение в налогово-правовом регулировании: некоторые методологические аспекты. Тhe role and importance of supervision in increasing of transparency and fight against corruption (international scientific-practical conference). (Baku, September 18-19, 2008. С. 117-122.)
 59. Правовая природа процедурного регулирования налогообложения.Система фінансового права: Матеріали міжнародної наук.-практ конф. (27-28 травня 2009 р., Одеська національна юридична академія). – Одеса: Фенікс, 2009. С. 325-330.)
 60. Основания разграничения налоговых процедур. (Проблеми законності, № 100. – 2009. с. 260-269)
 61. Конституційні засади компетенції адміністративних судів: чи доцільна ревізія? (Вісник Вищого адміністративного суду України, 2009, № 1. С. 41-44.)
 62. Конституційні засади компетенції адміністративних судів: чи доцільна ревізія? (Юридичний вісник України, 2-8 травня 2009 року, № 18, С. 7)
 63. Ставлення до адміністративної юстиції як напрям розвитку української державності. (Юридичний вісник України, 24-30 жовтня 2009 року, № 43(747)-44(748), С. 5.)
 64. Правовая природа налоговых процедур. (Материалы международной научно-практической конференции «Государство и право: вызовы ХХІ века (Кутафинские чтения)», Тезисы докладов по кафедре финансового права и бухгалтерского учета. – М., ООО «Изд-во «Элит»», 2009. – С. 24-29.)
 65. Доюрисдикционные налоговые процедуры: содержание и особенности   Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации: материалы междунар. науч.-практ. конф, г. Харьков, 15-16 апреля 2010 г. / Редкол.: В.Я. Таций, Ю. П. Битяк,  Л.К. Воронова и др. – (Xарьков,  2010. – С. 88-90.)
 66. Налоговое бремя: к проблеме структурирования и снижения в условиях преодоления финансового кризиса  Role of transparence in effective management of financial resources in  the post crisis economy (International scientific – practical conference ) (Баку, 2009. – С. 109-114)
 67. Податково-правовий режим: процесуальний аспект. (Матеріали доповідей науково-практичної конференції. – Суми, 2010. – С. 138-142.)
 68. Правовая природа налоговых процедур. (Юридическая наука и образование. – 2010. – Вып 3. Минск. – Право и экономика.– С. 53-63.)
 69. Співвідношення регулятивних та охоронних правовідносин у процедурному регулюванні оподаткування. Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – (Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2010. – Вип. 111 –  С. 75-83.)
 70. Проблеми колізійності фінансового законодавства у рішеннях Вищого адміністративного суду України (деякі аспекти методології).   Щорічник українського права. – (Х.: Право, 2009. — № 1. – С. 70-77.)
 71. Засади процедурного регулювання в вирішенні спорів щодо оподаткування. Особливості розгляду податкових спорів в контексті прийняття Податкового кодексу України : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 11 лют. 2011 / редкол.: Ю.П. Битяк, М.П. Кучерявенко, О.А. Лукашев. – (Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2011. – С. 33-36.)
 72. Налоговый кодекс Украины: конец или начало? (Налоговед. , Москва,  № 3, март 2011. – С. 71-77.)
 73. Процедурне регулювання оподаткування в Україні та його протиріччя на сучасному етапі. (В зб. : Публічні фінанси і фінансове право Центральної, Східної Європи в умовах фінансової кризи. – Bialystok – Lwow, 2010 . С. 76-84.)
 74. К вопросу о характеристике налогового процесса как самостоятельного образования в системе налогового права. Научные труды по фінансовому праву : современные проблемы финансового правотворчества и источников (форм) финансового права . Материалы Второй международной научно-теоретической  конференции «Худяковские чтения по финансовому праву» (Алматы, 20 октября 2011 г.) – Вып. 2. – Алматы: ТОО «Налоговый эксперт», 2012. – С. 89-97.)
 75. Співвідношення матеріального та процесуального в податково-правовому регулюванні .Фінансове право у ХХІ сторіччі : здобутки та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції , 4-7 жовтня 2011 року. Ч. ІІ / НДІ фінансового права. – (К. : Алерта, 2011. – С. 141-144)
 76. Перспективы и противоречия реформирования налогового законодательства Украины. (Сборник докладов международной научно-практической конференции «Юридическая наука как основа правового обеспечения инновационного развития России» (Кутафинские чтения) : доклады по кафедре финансового права. – М. : ООО «Изд-во «Элит»», 2012. –  С. 34-40.)
 77. Кучерявенко Н. Налоговый кодекс Украины – знаковый этап систематизации налогового законодательства . ( Налоговая конкуренция и Казахстан : особенности, преимущества, перспективы : Материалы Шестого Казахстанского налогового форума. – Алматы : НИИ  финансового и налогового права, 2012. – С. 108-115.)
 78. Влада є влада [Текст] :   / Микола Кучерявенко // Закон і бізнес. — 2011. — N 40(1-7 жовтня).
 79. Розвиток податкового законодавства України [Текст] / М. П. Кучерявенко                 // Vivat lex!. — 2011. — N 17(2 листопада). — С. 2
 80.  Правова природа процедурного регулювання оподаткування [Текст] / М. П. Кучерявенко             // Юрист України. — 2011. — N 2(15). — С. 26-29.)
 81. Правовая природа процессуального регулирования налоговых отношений [Текст] / Н. П. Кучерявенко // Ежегодник украинского права. 2012. №4 : сб. науч. тр      . / Нац. акад. правов. наук Украины. — Х. : Право / Нац. акад. правов. наук Украины, 2012. — С. 200-216
 82. Обмеження правосуддя — шлях в нікуди. [Текст] / М. П. Кучерявенко, Н. Шевцова // Юридичний вісник України. — 2012. — N 31(4-10 серпня). — С. 6-7
 83. Обмеження правосуддя — шлях в нікуди… [Текст] / М. П. Кучерявенко, Н. Шевцова // Юридичний вісник України. — 2012. — N 30(28 липня-3 серпня). — С. 6-7
 84. Критерії розмежування юрисдикції / М. П. Кучерявенко, Н. Шевцова // Закон і бізнес. — 2012. — № 32 (4-10 серпня).
 85. Критерії розмежування юрисдикції   / М. П. Кучерявенко, Н. Шевцова // Закон і бізнес. — 2012. — № 32 (4-10 серпня). – частина 2
 86. До питання щодо визначення критерію юрисдикційності при вирішенні податкових спорів.(Актуальні питання публічного та приватного права : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 03 жовтня 2012 р. / за ред.. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. –  С. 78-80)
 87. До питання щодо юрисдикційності податкових спорів . Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права. (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю утворення Вищого адміністративного суду України (м. Київ, 29-30 листопада 2012). Зб. матеріалів за заг. ред.. І.Х. Темкіжева. – К.: Істина, 2012. – С.  86-94.)
 88. Налоговый кодекс Украины – знаковый этап систематизации налогового законодательства. Налоговая конкуренция и Казахстан : особенности, преимущества, перспективы : Материалы Шестого Казахстанского налогового форума. – Алматы : НИИ  финансового и налогового права, 2012. – С. 108-115. (0,5 д.а.)
 89. Правовая природа процедурного регулирования налогообложения.(Ежегодник украинского права. – 2011. — № 3. – С. 70-75.)
 90. Правовая природа  процесуального регулирования налоговых отношений. (Ежегодник украинского права. – 2012. — № 4. – С. 200-217.)
 91. Согласование родовых и видових конструкций при регулировании бюджетних доходов. (Ежегодник украинского права. – 2013. — № 5. – С. 170-188.)
 92. До питання щодо визначення юрисдикційності податкових спорів . (Право України. – №1-2 / 2013. – С. 87-93.)
 93. Лекція професора М. Кучерявенка : Вступ до курсу «Фінансове право України». (Право України. – №1-2 / 2013. – С. 230-231.)
 94. До проблеми визначення юрисдикційності податкових спорів . (Фінансове право. –  2013. — № 1 (23). – С. 17-20)
 95. Юрисдикционность налоговых споров: конфликт интересов хозяйственных и административных судов. Ученый, Наставник, Личность… / под ред. Е.В. Покачаловой; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». –( Саратов; Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. — С. 182-188)
 96. До питання щодо визначення критерію юрисдикційності при вирішенні податкових спорів             . (Актуальні питання публічного та приватного права : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 03 жовтня 2012 р. / за ред.. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. –  С. 78-80)
 97. Налоговые споры: к проблеме юрисдикции. (Ежегодник украинского права. — № 6/2014. – С. 131-147)
 98. Согласование родовых и видовых конструкций при регулировании бюджетных доходов . (Финансовое право и управление. — № 1. – 2014. – С. 120-140.).