ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, НІМЕЧЧИНА ТА КІПР: ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

флаг eu

Розглядаючи правове регулювання оподаткування прибутку компаній (корпорацій) у Великобританії, необхідно зазначити, що з 01 квітня 2015 року, базова ставка податку на прибуток (корпоративного податку) становить 20%[1]. В той же час, в боротьбі за збільшення податкових надходжень та з метою впорядкування процесів агресивного податкового планування у Великобританії, з 01 квітня 2015 року, запроваджено податок на переадресований прибуток (Diverted Profits Tax). Особливість оподаткування таким податком полягає в тому, що його платитимуть ті компанії у Великобританії, які виводять власний прибуток в низькоподаткові юрисдикції. Прибуток, отриманий компанією але виведений в інші юрисдикції, буде обкладатися за ставкою 25%[2]. Як бачимо, розмір ставки податку на переадресований прибуток на 5% більший ніж розмір базової ставки корпоративного податку у Великобританії.

Аналіз сучасного стану податкових систем європейських країн засвідчує їх певну тотожність в питаннях боротьби за збільшення фінансових надходжень до бюджетів. В Німеччині, наприклад, як зазначають спеціалісти Німецької агенції з торгівлі та інвестицій (структура Федерального міністерства економіки та енергетики), сукупне податкове навантаження на платників податків – юридичних осіб формується шляхом сплати такими платниками не лише корпоративного податку, а й надбавки на солідарність та промислового податку[3].

Одразу потрібно сказати, що ставки таких податків, в силу нормативних приписів німецького законодавства та різних рівнів їх існування, формуються, відповідно, і різними владними суб’єктами. Так, корпоративний податок з прибутку і надбавка на солідарність є фіксованими загальнодержавними компонентами оподаткування компаній. В той же час, промисловий податок у Німеччині відноситься до числа муніципальних. Особливості його запровадження на певній території обумовлюються тим, що федеральним законодавцем визначено лише нижню межу такого платежу, а граничний розмір ставки визначається кожним муніципалітетом окремо.

Для України, такий позитивний досвід оподаткування та встановлення місцевих податків в Німеччині може бути корисним з огляду на необхідність проведення процесів фінансової децентралізації у державі. Якщо подивитися на сучасний механізм встановлення місцевих податків та зборів Податковим кодексом України, наприклад, в частині визначення ставок єдиного податку, то ми побачимо, що законодавцем вже в головному податковому законі закладається їх гранична межа. Така ситуація, безумовно, обмежує можливість планування фінансових надходжень на місцях, та, як наслідок, аж ніяк не сприяє заявленим процесам децентралізації.

З огляду на розглянуті особливості німецького податкового законодавства, ставка промислового податку варіюється залежно від регіону його запровадження. Саме з цієї причини і загальне податкове навантаження на корпорації у різних регіонах Німеччини буде різним. Середній показник корпоративного податкового навантаження в Німеччині дорівнює приблизно 30%. Отже, відповідно до приписів федерального законодавства, ставка промислового податку неповинна бути нижче 7%. Її максимальна межа, як ми вже зазначали, законодавством не регламентується. Однак, в середньому, по Німеччині дана ставка дорівнює 14%. Як правило, у містах розмір промислового податку зазвичай виявляється вищим, ніж у сільській місцевості[4].

Корпоративний податок з прибутку стягується уніфікованою загальнодержавною ставкою у розмірі 15% від оподатковуваного прибутку корпорацій. Сплачувати корпоративний податок з прибутку зобов’язані всі німецькі корпорації, засновані у формі товариства з обмеженою відповідальністю (GmbH) або акціонерного товариства (АG), а також всі філіали іноземних корпорацій в Німеччині[5]. Надбавка на солідарність (Solidaritätszuschlag) являється єдиним і фіксованим загальнодержавним компонентом оподаткування компаній. Вона була введена в 1995 році для фінансування возз’єднання двох частин Німеччини. Ця надбавка становить 5,5% від нарахованої суми корпоративного податку з прибутку[6]. Тобто розмір ставки надбавки на солідарність, з урахуванням розміру корпоративного податку, становить 0,825%.

Безумовно, серед країн Європейського Союзу, потрібно виокремлювати і країни, в яких система оподаткування, в першу чергу, спрямована на залучення інвестицій та підвищення власної економічної привабливості, чим і зумовлюються її певні особливості. В більшості випадків, такі особливості виражаються в понижених ставках податку на прибуток підприємств, податку на дивіденди, спрощеній системі податкового обліку та звітності. До таких країн варто віднести Республіку Кіпр, Ірландію, Нідерланди та ряд інших країн.

Так, певну зацікавленість викликає оподаткування прибутку підприємств в Республіці Кіпр. Всі компанії, які є податковими резидентами Кіпру, повинні сплачувати податок на прибуток, нарахований або отриманий з оподатковуваних джерел на Кіпрі і за його межами. В свою чергу, обов’язок щодо сплати податку на прибуток виникає і у інших зобов’язаних суб’єктів. Щодо ставки податку, то вона є фіксованою і для всіх компаній становить 12,5%. Разом з цим, необхідно наголосити на тому, що поряд з податком на прибуток підприємств на Кіпрі існує і ряд інших обов’язкових платежів для юридичних осіб. До таких платежів, наприклад, можна віднести так званий щорічний реєстраційний збір.

М. Кучерявенко, Є. Смичок